Félag ferðaþjónustubændaFélag ferðaþjónustubænda

Félag ferðaþjónustubænda

 
Félag ferðaþjónustubænda er félag yfir 170 ferðaþjónustuaðila í sveitum landsins og vinnur félagið að ýmsum hagsmunamálum félagsmanna sinna. 

 
Græni burstabærinnHey Iceland logo

Græni burstabærinn hefur fylgt Félagi ferðaþjónustubænda (FFB) allt frá því að hagsmunafélagið var stofnað árið 1980.  Samhliða lógói FFB hefur græni burstabærinn verið vörumerki Ferðaþjónustu bænda / Icelandic Farm Holidays allt til haustsins 2016.  Þá var tekin sú ákvörðun að undangenginni ítarlegri grunnvinnu að taka upp nýtt vörumerki, þ.e. Hey Iceland sem hefur breiðari skýrskotun miðað við það breytta umhverfi sem félagar okkar í sveitum landsins standa fyrir í dag.  

 
Flokkunar- og gæðaeftirlitskerfi

Hey Iceland hefur í gegnum árin notað eigið flokkunar- og gæðaeftirlitskerfi þar sem aðbúnaður er flokkaður og metinn. Kerfið hefur verið viðurkennt af Ferðamálastofu en með tilkomu Vakans sem er opinbert gæða- og umhverfiskerfi fyrir íslenska ferðaþjónustu er eðlilegt að þróast í takt við nútímann með áherslu á gæði og fagmennsku til framtíðar.  

Reglur um félagsaðild - PDF 
Flokkunarkerfi Hey Iceland 
Nánari upplýsingar fyrir þá sem hafa áhuga á aðild að félagsskapnum


Samþykktir Félags ferðaþjónustubænda

1. gr.
Heiti félagsins er Félag ferðaþjónustubænda, skammstafað FFB.

2. gr.
Heimili og varnarþing félagsins er heimili formanns hverju sinni. Starfssvæði þess er landið allt.

3. gr.
Tilgangur félagsins er að vinna að sameiginlegum hagsmunum þeirra er selja hvers konar ferðaþjónustu í dreifbýli einkum á lögbýli og vinna að þróun ferðamála í anda sjálfbærrar þróunar. Markmið félagsins er að skjóta styrkum stoðum undir að virðisauki af rekstri ferðaþjónustufyrirtækisins haldist heima í héraði.

4. gr.
Félagsmerki félagsins er grænn burstabær sem stendur á hvítum grunni. Fyrir neðan merkið stendur Félag ferðaþjónustubænda í svörtu letri. Vörumerki félagsins er ,,Hey Iceland“. Litur vörumerkisins stendur á grænum grunni með hvítu letri. 

5. gr.
Félagar í FFB geta allir þeir orðið sem eru einstaklingar eða lögpersónur sem stunda ferðaþjónustu í dreifbýli landsins og játast undir lög og reglur félagsins, svo sem reglur um félagsaðild. Þeir sem uppfylla skilyrði til félagsaðildar og vilja kynna þjónustu sína undir vörumerkinu ,,Hey Iceland“ verða að framvísa fullgildu rekstarleyfi og hafa fengið aðstöðuna viðurkennda af Ferðaþjónustu bænda hf., skammstafað FB hf. Inntökubeiðnir skulu vera skriflegar og sendast á skrifstofu FB hf. Heimilt er að veita öðrum aðilum aðgang að félaginu enda falli starfsemi þeirra að ímynd FFB. Í vafamálum  er hægt að vísa ágreiningsefnum til úrskurðarnefndar.

6. gr.
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda árlega og eigi síðar en 15 apríl ár hvert. Til aðalfundar skal boða með rafrænum hætti og með minnst þriggja vikna fyrirvara. Aðalfundur er löglegur sé honum ekki mótmælt rafrænt af minnst helmingi félagsmanna innan mánaðar. Rétt til setu á aðalfundi með atkvæðisrétt, málfrelsi og tillögurétt hafa allir félagar sem greitt hafa árgjald síðasta árs. Á aðalfundi skal stjórnin leggja fram starfsskýrslu og endurskoðaða reikninga síðasta starfsárs. Aðalfundur ákveður árgjald til félagsins til eins árs í senn. Stjórn félagsins skal halda aukafund ef meirihluti, þeirra er þar eiga rétt á sæti, krefst þess.

7. gr.
Stjórn félagsins skal skipuð fimm félagsmönnum og til vara tveim félagsmönnum, kjörnum á aðalfundi félagsins til þriggja ára. Leitast skal við að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Skal stjórnarkjöri hagað þannig að á fyrsta ári skal kjósa einn stjórnarmann til eins árs, tvo til tveggja ára og tvo til þriggja ára. Þegar kjörtímabili þeirra lýkur verða svo kjörnir stjórnarmenn í þeirra stað til þriggja ára. Þannig koma stjórnarmenn mismunandi margir til kjörs á aðalfundi og er kjörtímabilið 3 ár. Enginn stjórnarmaður skal þó sitja lengur en þrjú kjörtímabil í röð. Varamenn skulu kjörnir til þriggja ára. Stjórnin skiptir með sér verkum.

Kjósa skal einn trúnaðarmann og einn til vara til tveggja ára í senn. Trúnaðarmaður er fulltrúi félaga í úrskurðarnefnd í ágreiningsmálum milli félaga og gæðanefndar FFB. Trúnaðarmaður má ekki sitja í stjórn á meðan hann gegnir hlutverki sínu.

Á Búnaðarþing sem haldið er annað hvert ár, skal kjósa einn fulltrúa og annan til vara.  Heimilt er að ákveða að formaður hverju sinni sé sjálfkjörinn.  Hitt árið er haldinn ársfundur Bændasamtaka Ísland og með atkvæðisrétt þar fara búnaðarþingsfulltrúar.

8. gr. 
Hverju árgjaldi fylgja 2 atkvæði. Félagsmenn geta veitt öðrum aðilum sem tengjast rekstri þeirra umboð til að mæta fyrir sína hönd og greiða atkvæði. Umboðsmaður skal leggja fram umboð sitt á fundinum og skal það vera skriflegt og dagsett. Slíkt umboð gildir aldrei lengur en eitt ár.

9. gr.
Burstabæjarmerkið er félagsmerki FFB og þeirra einstaklinga og lögpersóna sem eru í félaginu. Vörumerkið "Hey Iceland" er vörumerki í sameiginlegri eigu FFB og FB hf.

a) Hver félagsmaður hefur rétt til að auglýsa sig undir þessu merkjum, enda hafi þeir greitt áfallin félagsgjöld.

b) FB hf. fer með eftirlit og framkvæmd um notkun á vörumerkinu ,,Hey Iceland, sbr. reglur um notkun á vörumerkinu.

c) Telji markaðssjóri í samráði við stjórn FFB eða FB hf. að aðili (þ.m.t. félagsmaður) noti félagsmerkið eða vörumerkið á þann hátt að það stríði gegn hagsmunum annarra félagsmanna, félagsins í heild sinni eða FB hf., er heimilt að  banna slíka notkun.

10. gr.
Komi til ákvörðunar um slit á félaginu skal tillaga um það tekin fyrir á aðalfundi og skal þess getið í fundarboði.  Ákvörðun er því aðeins lögmæt ef 2/3 hlutar fundarmanna samþykkja tillöguna.

11. gr.
Samþykktum þessum má ekki breyta nema á aðalfundi. Skal þess getið í fundarboði og þarf til þess 2/3 hluta greiddra atkvæða. Efni tillagna til lagabreytinga skal kynna í fundarboði.

Síðast breytt á aðalfundi félagsins 28. mars 2017